1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Положення про гуртожиток

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

 

Загальні положення

1. Це положення регламентує функціонування гуртожитку у ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі -  Положення).       

2. Студентський гуртожиток ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ (далі – ДВНЗ “КТЕК” НТУ) призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі - Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

3. Іноземні громадяни, які навчаються в ДВНЗ “КТЕК” НТУ, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

4.Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

5.Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

6. У гуртожитку можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

7. Поселення Студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора  ДВНЗ “КТЕК” НТУ за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

8.Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах.

9. Студентські гуртожитки підпорядковуються адміністрації ДВНЗ “КТЕК” НТУ і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі коледжу.

10. Гуртожиток  може бути наданий:

-      для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

-      для  проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

У гуртожитку для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

11.       Гуртожиток може поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається адміністрацією Київського транспортно-економічного коледжу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

12.       Працівники Київського транспортно-економічного коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

13.       Проживання в студентському гуртожитку ДВНЗ “КТЕК” НТУ сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій забороняється.

14.       Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

15.       У гуртожитку забезпечуються необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилам и утримання гуртожитків.

16.       Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором ДВНЗ “КТЕК” НТУ за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

17.       Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором ДВНЗ “КТЕК” НТУ.

Надання житлового місця в гуртожитках

18.       Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Примірним положенням про студентський гуртожиток від 13.11.07 за № 1004 Міністерства освіти і науки України, Положенням про студентський гуртожиток Київського транспортно-економічного коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

19.  Розподіл місць проживання в гуртожитку між відділеннями здійснюється рішенням адміністрації ДВНЗ “КТЕК” НТУ із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

20.  Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються керівниками відділень і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

21.  На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор ДВНЗ “КТЕК” НТУ чи за його дорученням завідувач гуртожитку укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

22. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення   необхідних   документів,   реєстрація   та   зняття   з   реєстрації   виконується призначеною    для    цього    особою.    Бланки    ордерів    (направлень)   зберігаються    в установленому порядку як документи суворої звітності.

23.  Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

24.  Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

25.  Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються завідувачем гуртожитку у встановленому порядку.

26.  У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням завідувача гуртожитку та старостату гуртожитку без погіршення умов проживання.

27.  Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором ДВНЗ “КТЕК” НТУ із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Користування гуртожитком. Умови проживання

28.  Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів гуртожитку до 2200 години вільно, а з 2200 до 0600 - із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

29.  Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2200. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

30.  Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2200.

31.  На кожному поверсі, у кожній секції (кімнаті) з числа Студентів, які проживають там, обирається староста.

32.  Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

33.  Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та   спортивного   призначення,   камерами   зберігання,   іншим   обладнанням    і   майном гуртожитку:

-      вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

-      обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

-      через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

-      звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток ДВНЗ “КТЕК” НТУ і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до адміністрації ДВНЗ “КТЕК” НТУ, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

34. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

-      знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

-      своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

-      підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

-      дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

-      забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

-      своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

-      про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

-      відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

-      дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

-      попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб);

-      після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в дводенний термін.

35. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

-      переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

-      переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

-      проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

-      користуватися електрообігрівачами, електроплитами та іншими електроприладами в житлових кімнатах;

-      проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

-      залишати сторонніх осіб після 2200 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

-      палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

-      порушувати тишу з 2100 до 0700 ;

-      створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

-      тримати в гуртожитку тварин.

36. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращання умов проживання, стану  гуртожитку та  прилеглої території Студенти,  які  проживають  у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • розірвання угоди на проживання та виселення;
  • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік.

37.     Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться адміністрацією ДВНЗ “КТЕК” НТУ за поданням або доповідною запискою завідувача гуртожитку та вихователів, старостату гуртожитку.

38.      Порядок проживання Студентів у гуртожитку у канікулярний (відпускний) період визначається директором ДВНЗ “КТЕК” НТУ.

Виселення із студентського гуртожитку

39.     Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку відразу після оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, залишають гуртожиток протягом доби після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, виселяються протягом доби після виходу наказу про зарахування.

40.     При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку протягом доби від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

41.  Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

42.     Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

43. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється адміністрацією ДВНЗ “КТЕК” НТУ і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

44. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; він може бути доведений до відома студентів.

45.     Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше, ніж за семестр уперед.

46. Додаткові послуги, які можуть надаватися по бажанню мешканцям гуртожитку, сплачуються окремо.

Обов'язки адміністрації 

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

та адміністрації гуртожитку

47.            Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

48.            Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток Київського транспортно-економічного коледжу, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

49.            Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацію гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.     

50.            Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

         - забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

-      утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

-      укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

-      проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

-      забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

-      здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;

-      своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

-      здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

-      надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

-      укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

-      сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

-      інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

-      забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

-      забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

51.     Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

52.     Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

53.     Адміністрація ДВНЗ «КТЕК» НТУ спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні групи для проведення робіт на території гуртожитку коледжу та прилеглої території.

54.            Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і неполадок, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

55.            При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студенти на час ремонту рішенням адміністрації ДВНЗ «КТЕК» НТУ відселяються з гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.