1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 Денне відділення «Економіки, менеджменту і туризму» 


 

Makievska 

Завідувач відділення - Фещенко Олена Юріївна

 

Методист відділення –   
Макієвська Олена Михайлівна 
 

Денне відділення «Економіки, менеджменту і туризму» є структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»,  що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційного рівнем  –  фаховий молодший бакалавр

Спеціальності:

 –  071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»,  

–   072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма  «Фінанси і кредит»,

–  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті»,

–  242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»


Галузь знань       07 Управління та адміністрування
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма  «Фінанси і кредит»
Кваліфікація        молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–    бухгалтер-ревізор
–    касир
–    державний податковий інспектор
–    інспектор з призначення та виплати пенсій
–    інспектор з питань соціальної допомоги
–    економіст
–    страховий агент
–    кредитний інспектор
–    брокер (посередник) з цінних паперів
–    дилер цінних паперів
–    біржовий маклер
–    інспектор з організації  інкасації та перевезення цінностей
–    інспектор-ревізор
–    митний інспектор
–    інспектор з контролю за цінами
–    інспектор з експорту
–    інспектор обмінних пунктів
–    інспектор з інвентаризації

Галузь знань       071 Управління і адміністрування,
Спеціальність      Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»
Кваліфікація       молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–    головний касир
–    бухгалтер, бухгалтер-касир
–    бухгалтер-експерт
–    контролер-ревізор
–    економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
–    економіст-аналітик
–    ревізор
–    старший державний податковий інспектор
–    ревізор-інспектор податкової служби
–    аудитор
–    консультант із економічних питань
–    службовець податкових органів
–    податковий інспектор
–    інспектор з контролю за цінами
–    інспектор з експорту
–    фахівець із оподаткування
–    податковий експерт, аналітик

Галузь знань       07 Управління та адміністрування
Спеціальність      073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті»
Кваліфікація        організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–      агент із замовлень населення з перевезень
–      адміністратор пасажирської служби
–      транспортний експедитор
–      офісний службовець(складське господарство)
–      агент з розшуку вантажів та багажу
–      оператор навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті
–      оператор з інформації про вантажо-поштові перевезення
–      оператор з оброблення перевізних документів
–      оператор з вантажної та пасажирської службиГалузь знань       24 Сфера обслуговування
Спеціальність      242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»
Кваліфікація     фахівець з туристичного обслуговування

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–  організатор подорожей (екскурсій)
–      менеджер з туризму та готельної справи
–      екскурсовод та гід
–      фахівець туристично-інформаційного центру
–      аніматор туристичної сфери
–      інструктор з активного туризму та провідник
–      аналітик туристичної сфери
–      маркетолог туристичного ринку
–      спеціаліст з туризму в апараті органів державної влади
–      фахівець з питань обслуговування туристів
–      інспектор з туризму
–      фахівець з розвитку сільського туризму
–      фахівець із туристичної безпеки


     Під керівництвом Фещенко Олени Юріївни на відділенні «Економіки, менеджменту та туризму»  навчається 212 студентів.
     За останні роки на відділенні підготовлено понад 800 молодших спеціалістів.
     Близько 80% випускників відділення продовжують навчання  ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».
     Підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує якісний викладацький склад коледжу, до якого входять: викладачі-методисти, старші викладачі, спеціалісти вищої, І та ІІ категорій.
     Для здійснення якісного навчально-виховного процесу на відділенні створені всі необхідні умови. До послуг студентів: бібліотечно-інформаційний центр, сучасні комп’ютерні кабінети з можливістю використання Internet-ресурсів, спортивна зала, медичний пункт, гуртожиток.
     Навчальний процес на відділенні організується шляхом проведення:
  • лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;
  • групових та індивідуальних консультацій;
  • навчальної та технологічної практик.
     Важливе місце у процесі підготовки молодших спеціалістів належать організації проведення навчальної та технологічної практик. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця.
     Метою технологічної практики є ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.
     Найголовнішим є те, що випускники відділення є конкурентоспроможними на ринку праці, про що свідчить рівень їх працевлаштування.
     Навчання на відділенні надає можливість молодим людям отримати якісну сучасну освіту і зробити впевнений крок у майбутнє.
     На відділенні «Економіки, менеджменту та туризму» створені необхідні умови для залучення студентського загалу до участі в виховній діяльності закладу. Ефективно працює рада відділення, якою керує Фелонюк А. Рада відділення особливу увагу надає роботі в гуртожитку, здійснюючи там інформаційні, культурні та контролюючі заходи, надаючи велику комплексну допомогу вихователям та завідувачу гуртожитку.
     Студенти відділення беруть активну участь в художній самодіяльності, в численних заходах циклових комісій, в естетико-культурному оформленні коледжу, яскравих презентаціях закладу, спираючись на власний творчий потенціал. Вони складають ядро художньої творчості коледжу.

emt1
     

emt2 

     Працівники коледжу в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально-виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.