1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

«Економіки, менеджменту і туризму»

 Відділення «Економіки, менеджменту і туризму» 

     

Завідувач відділення - Фещенко Олена Юріївна

 

 

  Денне відділення спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050801 «Фінанси і кредит» є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційного рівнем  - молодший спеціаліст.
Галузь знань       0305 Економіка і підприємництво,
спеціальність      5.03050801 Фінанси і кредит,
кваліфікація        молодший спеціаліст з фінансів і кредиту,
первинні посади молодшого спеціаліста:
Галузь знань       0305 Економіка і підприємництво,
спеціальність      5.03050901 Бухгалтерський облік,
кваліфікація        молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку,
первинні посади молодшого спеціаліста:

 • головний кассир
 • завідувач каси
 • асистент бухгалтера-екс­перта
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • державний податковий інспектор
 • ревізор-інспектор подат­ковий

     Під керівництвом Фещенко Олени Юріївни на відділенні «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік»  навчається 260 студентів.
     За останні роки на відділенні підготовлено понад 400 молодших спеціалістів.
     Близько 80% випускників відділення продовжують навчання  ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр».
     Підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує якісний викладацький склад коледжу, до якого входять: викладачі-методисти, старші викладачі, спеціалісти вищої, І та ІІ категорій.
     Для здійснення якісного навчально-виховного процесу на відділенні створені всі необхідні умови. До послуг студентів: бібліотечно-інформаційний центр, сучасні комп’ютерні кабінети з можливістю використання Internet-ресурсів, спортивна зала, медичний пункт, гуртожиток.
     Навчальний процес на відділенні організується шляхом проведення:

 • лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;
 • групових та індивідуальних консультацій;
 • навчальної та технологічної практик.

     Важливе місце у процесі підготовки молодших спеціалістів належать організації проведення навчальної та технологічної практик. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця.
     Метою технологічної практики є ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.
     Найголовнішим є те, що випускники відділення є конкурентоспроможними на ринку праці, про що свідчить рівень їх працевлаштування.
     Навчання на відділенні надає можливість молодим людям отримати якісну сучасну освіту і зробити впевнений крок у майбутнє.
     На відділенні «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» створені необхідні умови для залучення студентського загалу до участі в виховній діяльності закладу. Ефективно працює рада відділення, якою керує Фелонюк А. Рада відділення особливу увагу надає роботі в гуртожитку, здійснюючи там інформаційні, культурні та контролюючі заходи, надаючи велику комплексну допомогу вихователям та завідувачу гуртожитку.
     Відділення зробило кілька цікавих програм  для студентів і працівників гуртожитку до дня 8 березня, до Дня студента, до Нового року і т.п. Студенти відділення беруть активну участь в художній самодіяльності, в численних заходах циклових комісій, в естетико-культурному оформленні коледжу, яскравих презентаціях закладу, спираючись на власний творчий потенціал. Вони складають ядро художньої творчості коледжу.
     Працівники коледжу в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально-виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.