1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"Київський транспортно-економічний фаховий коледж
Національного транспортного університету"

Сучасний навчальний заклад, яким являється ВСП "КТЕФК НТУ", це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків.

Створений навчальний заклад розпорядженням по Центральному управлінню шосейних і ґрунтовних доріг і автомобільного транспорту при РНК УРСР на базі Київської автотракторної профтехшколи у жовтні 1929 року.

     Відомча приналежність - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

     Форма власності - державна.

     Даний заклад освіти дає можливість отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста за першим рівнем акредитації, здійснює підготовку фахівців як для підприємств автомобільного транспорту державної форми власності, так і для підприємств іншої форми власності.

Urok

Concert02

     Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), за двома формами навчання - денною та заочною.

     ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ" вважається акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти І рівня акредитації та надане право здійснення освітньої діяльності за спеціальностями:

 • 274 Автомобільний транспорт, ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів";
 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОПП "Організація перевезень і управління на автотранспорті";
 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОПП "Організація та регулювання дорожнього руху";
 • 071 Облік і оподаткування, ОПП "Бухгалтерський облік";
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПП  "Фінанси і кредит";
 • 242 Туризм, ОПП "Туристичне обслуговування";
 • 073 Менеджмент, ОПП "Організація обслуговування на транспорті".

Якісна підготовка молодшого спеціаліста потребує вирішення наступних завдань:

 • забезпечення нарощування потенціалу коледжу і подальшого розвитку його навчальних, культурних і виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави;
 • удосконалення роботи з підбору викладацьких кадрів. Для цього практикувати проведення конкурсів, контрактної системи найму на роботу педагогічних і керівних працівників, замовлення в університеті найбільш підготовлених випускників для викладацької роботи. Проведення засідань і семінарів з молодими викладачами;
 • розвиток методичної бази: постійне поповнення навчально-методичних комплексів спеціальностей та бібліотеки коледжу;
 • забезпечення організації навчального процесу з питань самостійної навчальної роботи студентів, видання методичних посібників провідними викладачами з основних навчальних дисциплін;
 • забезпечення коледжу навчальною та навчально-методичною літературою, наочними посібниками;
 • забезпечення всіх ланок діяльності технічними засобами навчання, комп'ютерною технікою;
 • гнучке реагування та прогнозування підготовки молодших спеціалістів у відповідності до потреб громадян і ринку праці;
 • удосконалення рівня підготовки педагогічних працівників. Постійне проходження підвищення кваліфікації викладачів коледжу шляхом стажування на підприємствах України та на кафедрах навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • формування духовно-багатої, інтелектуально-розвинутої особистості, фізично та психічно здорового покоління;
 • формування загальнолюдських цінностей, морально-етичної та правової культури, виховання майбутніх фахівців гідними громадянами України;
 • розвиток матеріально-технічної бази, створення комфортного середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку.
Fiz podgotovka  Prakt zanyatiya

 

У коледжі навчально-виховний процес забезпечують 60 штатних викладачів, 18 внутрішніх сумісників та 2 сумісника, які об'єднані в 7 циклових комісій. 59,2 % штатних викладачів мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, один кандидат наук.

     Функціонування коледжу, показники підготовки фахівців, конкурс при наборі обумовлені наявністю стійкого зацікавлення молоді навчанням у ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ" та об'єктивною потребою підприємств у молодших спеціалістах. 

     Основними формами організації навчального процесу у ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ" є: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи.

Meropriyatiya

 Prazdniki

 

     У ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ" проводяться такі основні види навчальних занять: лекції, практичні аудиторні заняття, дискусії, ділові ігри, тематичні зустрічі, бесіди "за круглим столом", групові та індивідуальні консультації.

     Підготовка фахівця вищого навчального закладу передбачає не лише формування його теоретичних знань і практичних навичок, а й становлення як громадянина своєї держави. Саме у коледжі відбувається гартування молодих особистостей. Саме коледж стає них центром духовного розвитку молоді. Тож основними завданням, над яким працює педагогічний колектив коледжу є:

 • залучення студентів до самостійної творчої діяльності;
 • становлення відповідальної високоморальної особистості;
 • формування національної свідомості, пошани до традицій та надбань вітчизняної культури.

     Основна робота викладачів полягає у сприянні формуванню і закріпленню спеціальних умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення поступової інформатизації навчально-виховного процесу спрямованого на задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу.

     З метою заохочення студентів до успішного навчання, активної участі у громадському житті, сприяння інтелектуального розвитку студентської молоді, формування активної життєвої позиції у коледжі постійно проводяться конкурси, концерти, конференції, семінари, олімпіади, брейн-ринги. ZAZ

     У коледжі відлагоджена система студентського самоврядування, що дає змогу зробити навчально-виховний процес більш усвідомленим, розбудити активність студентів, сформувати в них навички громадської роботи. Ведеться результативна робота щодо залучення студентів до виховних заходів які є традиційними в коледжі - "Алло! Ми шукаємо таланти!", "День матері", "День відкритих дверей", "День автомобіліста". Одним з найцікавіших заходів, що став візитною карткою коледжу, є професійно-прикладне змагання "Перегони Формули-1" за приз ДВНЗ "КТЕК" НТУ. 

Студенти коледжу беруть активну участь у міських виставках технічної та художньої творчості, посідають призові місця в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Участь у різноманітних цікавих заходах скорочує період адаптації першокурсників до нових умов, щоб через труднощі та невдачі не зник інтерес до навчання.

Знайомство