1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

«Транспортні технології»

 Відділення «Транспортні технології»

Завідувач відділення -
Черпіта Тетяна Костянтинівна
Голова випускової циклової комісії –
Фреюк Тетяна Петрівна

     

Денне відділення спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету що здійснює підготовку за овітньо-кваліфікаційного рівнем  - молодший спеціаліст.

Галузь знань             0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Спеціальність           5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

Кваліфікація             «Технік-технолог (механіка)»

Термін навчання       на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки.

Фахівець підготовлений до роботи за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автотранспорті» здатний виконувати професійну роботу:

 • техніка-технолога (механіка)
 • диспетчера автомобільного транспорту
 • диспетчера з міжнародних перевезень
 • диспетчера з служби перевезень
 • диспетчера станційний
 • інспектора з експлуатаційних, виробничих та організаційних питань
 • інспектора з охорони праці та техніки безпеки
 • ревізора з безпеки руху
 • техніка-інспектор з контролю за використанням палива
 • оператора диспетчерського руху та навантажувально- розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • технік-технолог (механіка)
 • диспетчер автомобільного транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • диспетчер станційний
 • іспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
 • іспектор з охорони праці та техніки безпеки
 • ревізор з безпеки руху
 • технік-інспектор з контролю за використанням палива
 • ревізор автомобільного транспорту
 • оператор диспетчерського  руху та навантажувально–розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

Галузь знань             0701 «Транспорт і транспортнаінфраструктура»

Напрям підготовки   6.070101 «Транспортні технології»                             

Спеціальність            5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

Кваліфікація             3152 «Інженер з безпеки руху»

 

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • інженер з безпеки руху,
 • інспектор шляховий,
 • ревізор з безпеки руху,
 • технік-доглядач

Інженер з безпеки руху повинен знати:

 • методи дослідження дорожнього руху;
 • характеристику дорожнього руху;
 • вулично – дорожню систему, розвиток шляхів сполучення та розвиток міжміського транспорту;
 • забезпечення безпеки руху в особливих умовах;
 • методи оцінки складності та небезпеки перехресть;
 • математичне моделювання транспортного потоку, насиченість потоку;
 • показники, що характеризують пішохідний рух;
 • класифікацію ДТП;
 • методику вивчення транспортних потоків пересувними лабораторіями;
 • головні показники дорожнього руху;
 • інформаційні засоби для водіїв, правила їх розташування;
 • типи дорожніх покриттів;
 • ремонтні роботи на дорогах;
 • технічні засоби опорядження;
 • вплив природних факторів на працездатність дорожнього руху;
 • оцінку ступеню забезпечення безпеки руху;
 • обов’язки водіїв;
 • обов’язки пішоходів, водіїв мопедів та керуючих гужовим транспортом;
 • експлуатаційні властивості автомобіля;
 • механізм дорожньо – транспортної пригоди;
 • заходи запобігання ДТП та поліпшення стану безпеки дорожнього руху;
 • керування автомобілем на перехрестях та пішохідних переходах;
 • особливі умови руху;
 • основи психології водія;
 • нормативне регулювання реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів;
 • вихідні дані для аналізу ДТП та експертизи;
 • загальну методику експертного дослідження;
 • обов’язки і права службового і судового експерта;
 • вимоги техніки безпеки до технічного стану та обладнанню рухомого складу;
 • планування окремих заходів та порядок приймання робіт з організації забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • загальні відомості про  дорожньо – будівельні  машин;
 • кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • медичне забезпечення дорожнього руху;
 • правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів;
 • кримінальну відповідальність за злочин у сфері дорожнього руху;
 • цивільну – правову відповідальність

      Формування ринкового господарства ставить нові вимоги щодо змісту та організації підготовки фахівців на автотранспорті.

     Завдання ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ– передати кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності, прагнення змінювати життя на краще, бажання стати професіоналом своєї справи.

     Робота ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ і його колективу орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями автомобільного транспорту.

     Підготовка фахівців у коледжі дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»має їх поглиблена практична підготовка.  Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  закінчення  коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

     Теоретичні знання студенти спеціальності застосовують на практиці у найбільших автоперевізних компаніях України.

     Для того, щоб випускники коледжу зі спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності,  при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

     - надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань,  умінь  і  практичних навичок,  передбачених навчальними  планами і програмами зі спеціальності;

     - для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;

     - поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і
логіку;

     - навчає    студентів    самостійно    працювати    зі   спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.

     - виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів
суспільства.

     Для того, щоб навчальний процес був ефективним, необхідні відповідні умови і ці умови в коледжі створені, а саме:

     - ДВНЗ «Київський транспортно-економічний колледж» НТУ забезпечений висококваліфікованим викладацьким складом. Викладачі спеціальних дисциплін мають вищу фахову освіту і педагогічну підготовку, а також досвід роботи на виробництві та в коледжі. Майстри та наставники з виробничого навчання мають освіту з відповідної спеціальності, а також стаж роботи;

     - ДВНЗ «Київський транспортно-економічний колледж» НТУ має навчально-матеріальну базу та вміло її використовує. Навчально-матеріальною базою коледжу є навчальні приміщення, в яких розміщуються кабінети і лабораторії; навчально-виробничі майстерні; навчально-виробниче господарство; пункт технічного обслуговування автомобілів; гаражі;   навчальне    устаткування; комп'ютерні класи тощо;

     - викладацький  склад  предметно-циклової   комісії  «Автомобільних перевезень і організації дорожнього руху»застосовує в навчальному процесі високоефективні    інноваційні методи і засоби навчання;

     - в комп’ютерному класі організовані робочі місця для студентів з виходами в локальну комп’ютерну мережу коледжу та в мережу Internet. Завдяки цьому студенти мають можливість готуватися до практичних і лабораторних робіт, виконувати індивідуальні завдання, оформляти звіти, виконувати курсові та дипломні проекти;

     - у коледжі   систематично   здійснюється   контроль   за  навчально-виховною роботою.

     Навчальну роботу спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»забезпечує предметно-циклова комісія   «Автомобільних перевезень та організації дорожнього руху».

     Комплексний характер всієї роботи предметно-циклової комісії здійснюється:

     - у моделюванні всієї навчально-виховної роботи на основі створеннямеханізмів стимулювання розвитку особистості як студента так і викладача;

     - створення гармонійних умов для виявлення і саморозвитку особистостіу процесі навчально-виробничої діяльності.

     Пріоритетним  напрямком виховної діяльності в коледжі стало завдання поєднати систему фахової підготовки молодих людей з їх  можливостями виявити свій творчий потенціал і природні нахили в рамках єдиного навчально-виховного комплексу в стінах коледжу, щоб реалізувати, таким чином, свої кращі  людські та громадянські якості, стати не тільки добре підготовленим працівником в своїй галузі а й всебічно розвиненою особистістю.

     Студенти відділення, фактично, є базою художньої самодіяльності закладу. Вони здобули всі основні призи та нагороди оглядів-конкурсів, які проводилися в коледжі і районі. Спільно з викладачами відділення студенти провели день відділення, конкурс «Організуєм і перевезем», ряд спортивних  заходів.Всі групи відділення брали участь в конкурсі «Алло!Ми шукаємо таланти».

     Працівники коледжу в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.

     Дієвим способом зворотного зв'язку закладу з громадськістю були і залишаються батьківські збори та діяльність батьківських комітетів в навчальних групах, які надають велику допомогу в процесі виховання студентів, залучення їх до творчої діяльності, профілактики правопорушень, пропусків занять, в питанні підвищення успішності та якості навчання і виховних заходів.

     Кінцевим принципом виховної діяльності закладу є всебічний розвиток людини і підготовка її до активного самостійного життя в умовах глобального світу та ринкової економіки.

     Механізм виховної роботи здійснюється адміністрацією закладу, колективом коледжу, кураторами навчальних груп, керівниками гуртків і секцій, студентським активом, вихователем гуртожитку.

     Національно-патріотичне, національно-культурне виховання є сьогодні наріжним каменем у виховній роботі і найдоцільнішим способом формування національної самосвідомості і почуття, любові до рідної землі, народу, міста, сім'ї. Цій меті підпорядковуються і численні виховні заходи, які є традиційними в закладі („Алло! Ми шукаємо таланти!", конкурс команд КВК, „День Матері", „День відкритих дверей", „День автомобіліста" і т.д.); професійно-прикладні („Перегони Формули-1 за приз КТЕТК",  і т.д.); спортивно-масові та військово-прикладні („Козацькі забави", „День захисника Вітчизни", тощо.)